FGX.SearchEdit.TfgCustomSearchEdit

From FGX Native Докуметация
Jump to navigation Jump to search

Delphi

TfgCustomSearchEdit = class (TfgCustomAutoCompleteEdit)

TComponent -> TfgControl -> TfgCustomEdit -> TfgCustomAutoCompleteEdit -> TfgCustomSearchEdit

Прямые наследники: TfgSearchEdit

Описание

Поле ввода строки поиска с поддержкой автозавершения ввода.